PROVOZNÍ ŘÁD OBJEKTU

Provozní řád objektu

POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ

náměstí Míru 3760/11, 797 00 Kroměříž

Údaje o objektu:

Název: POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ (dále jen "objekt")

Adresa: náměstí Míru 3760/11, 797 00 Kroměříž

Vlastník objektu: LUNAKROM MORAVIA s.r.o., IČ: 283 48 893, se sídlem Kollárova 2605/9, 796 01 Prostějov (dále jen "vlastník objektu").

Správa objektu: Michal Polák


Úvodní ustanovení:

Objekt je určen především k poskytování služeb zdravotní péče a zajišťuje jeho nájemníkům a jejich návštěvníkům prostor pro jejich aktivity.

Provozní řád upravuje povinnosti nájemců a jejich návštěvníků. Nájemci a návštěvníci objektu jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a v plném rozsahu jej dodržovat.

Nájemci mohou prostory využívat pouze k činnosti v rozsahu smluvně sjednaném s vlastníkem objektu.

Nájemci přiměřeně a dle svých možností odpovídají i za činnost a chování svých návštěv.

Každé případné poškození zařízení či objektu, které neodstraní nájemce sám v rámci běžné údržby, je nájemce povinen neprodleně hlásit správci objektu.

Za činnost a pohyb nezletilých a nesvéprávných osob v objektu odpovídají jejich zákonní zástupci.

Vlastník objektu nenese odpovědnost za věci odložené v jeho prostorách a jejich případnou ztrátu.

Vlastník objektu nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé v jeho objektu, pokud tyto nevznikly v souvislosti se špatným technickým stavem či vadou zařízení budovy.

Vstup do objektu:

Vstup do objektu je hlavními vchody z čela budovy z náměstí Míru.

Provozní řád objektu je k dispozici k nahlédnutí v jednotlivých nájemních jednotkách a na www.poliklinika-km.webnode.cz.

Provozní doba objektu:

Provozní doba objektu je v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hod.

Mimo provozní dobu je objekt uzamčen a zajištěn elektronickým zabezpečovacím zařízením.


Provozní a bezpečnostní nařízení:

V objektu POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ a jeho venkovních prostorách je zakázáno:

 • kouření (mimo vyhrazená místa) a manipulace s otevřeným ohněm,
 • fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů,
 • vstupovat se zvířaty s výjimkou vodících psů pro zrakově postižené,
 • jízda na kolečkových bruslích a vnášení jízdních kol,
 • vnášení a konzumace alkoholických nápojů,
 • vnášení potravin a jejich konzumace mimo prostory k tomu určené,
 • hlučné chování, reprodukce hudby nebo zpěv či hlasité používání audiovizuální techniky,
 • umisťovat bez povolení vlastníka objektu ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách objektu,
 • znečišťování prostor objektu, včetně prostor bezprostředně sousedících,
 • poškozovat vnitřní vybavení či venkovní mobiliář.

Pověřená osoba (např. správce objektu) je oprávněna, po předchozím upozornění a výzvě k dobrovolnému odchodu, z objektu vykázat:

 • návštěvníka pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a návštěvníka, který pro mimořádné znečištění oděvu nebo obuvi, anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk apod.) může být ostatním návštěvníkům na obtíž,
 • návštěvníka, který ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků,
 • návštěvníka, který svým jednáním a chováním ruší či jinak obtěžuje ostatní návštěvníky objektu, případně narušuje chod objektu, popř. hrozí-li nebezpečí, že by tato situace mohla nastat,
 • návštěvníka, který přes upozornění pověřené osoby nedodržuje Provozní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby.

Pověřená osoba je dále oprávněna požádat Městskou policii příp. Policii ČR o součinnost v případě, že návštěvník objektu se odmítá podřídit tomuto provoznímu řádu a pokynům pověřených osob.

Nájemci a návštěvníci objektu jsou povinni dodržovat požární poplachové směrnice a požární řád ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Nájemci jsou povinni dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti instalovaných výrobků v budově a činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Nájemci jsou povinni v pronajatých prostorách u jimi instalovaných vyhrazených technických zařízení vykonávat veškeré potřebné revize, inspekce, zkoušky a ověřování. Aktuální záznam o provedených revizích a zkouškách jsou povinni vždy bez prodlení předložit správci objektu.

Nakládání s odpady:

Pro ukládání komunálního odpadu slouží odpadové kontejnery umístěné v přístřešku ve dvoře objektu.

Infekční odpad jsou nájemci povinni ukládat do obalů k tomu určených. Příslušný obal s infekčním odpadem jsou původci odpadu povinni řádně označit a ukládat na vyhrazené místo v místnosti č. 032 označené jako "Sklad nebezpečného odpadu". Nájemci jsou povinni sklad uzamykat.

Likvidaci komunálního a infekčního odpadu zajišťuje společnost Biopas, spol. s r.o.

Použití výtahů

Výtahy v budově je možno používat jen v rozsahu návodu k použití a to pouze k přepravě přiměřeného počtu osob případně drobných předmětů stanovené hmotnosti. Výtahy smějí používat jen dospělé svéprávné osoby, které odpovídají za případně nezletilé osoby či přepravované věci.

V případě poruchy výtahu je třeba si přivolat komunikačním zařízením v kabině výtahu službu, která zajistí vyproštění.

Využití parkoviště

Parkování na parkovišti ve dvoře objektu je možné jen na základě smlouvy s provozovatelem a s platnou parkovací kartou.

Parkování vozidel bez platné parkovací karty bude řešeno jako přestupek Městskou policií či Policií ČR.

Závěrečná ustanovení:

Provozní řád objektu POLIKLINIKA KROMĚŘÍŽ může vlastník objektu vzhledem k novým skutečnostem kdykoliv změnit, či doplnit o nová provozní nařízení. Nájemci budou o nastalých případných změnách a doplňcích Provozního řádu neprodleně zpraveni.